صرف نظر از سن شما ، اگر متقاضی تابعیت هستید ، باید شرایط زیر را داشته باشید:
وضعیت اقامت دائم (PR) در کانادا
شرایط در رابطه با وضعیت اقامت دائم (PR) شما تحقق یافته باشد.

وضعیت اقامت دائم (PR) شما نباید مورد سوال باشد. این بدان معنی است که شما نباید:
به دلایل مهاجرت یا تقلب تحت بررسی باشید
برخی از شرایط انجام نشده مربوط به وضعیت اقامت دائم (PR) داشته باشید
تحت دستور اخراخ (دپورت) باشید (دستور مقامات کانادایی برای ترک کانادا)

برای درخواست تابعیت نیازی به کارت PR معتبر نیست. اگر کارت PR منقضی شده دارید، هنوز هم می توانید برای تمدید تابعیت اقدام کنید.

صرف نظر از سن شما، حداقل باید 1095 روز در طول پنج سال درست قبل از تاریخی که پرونده خود را امضا می کنید در کانادا حضور داشته باشید.

ممکن است بتوانید از زمان خود در کانادا به عنوان مقیم موقت برای محاسبه حضور فیزیکی خود استفاده کنید. هر روزی که به عنوان مقیم موقت در کانادا قبل از اقامت دائم در 5 سال گذشته در کانادا سپری می شود، برای حضور فیزیکی شما یک نیمه روز و حداکثر تا 365 روز خواهد بود.
وضعیت اقامت موقت شامل مجوز قانونی برای ورود یا اقامت در کانادا به عنوان ویزای:
توریستی
تحصیلی
کاری

این الزامات در مورد کودکان زیر 18 سال که والدین یا سرپرست با استفاده از فرم تقاضای زیرمجموعه 5 (2)برای آنها درخواست تابعیت کرده اند ، اعمال نمی شوند.

درخواست مشاوره

ین فرم را تکمیل کنید و گزینه های ویزا خود را کشف کنید.

Open chat
Hello!
Can we help you?