رد شدن پرونده تابعیت

می توانید مجدداً برای تابعیت کانادا اقدام کنید. قبل از درخواست مجدد، هیچ دوره انتظاری وجود ندارد.

شما می توانید مجددا برای تابعیت کانادا اقدام کنید. این درخواست جدید باید شامل کلیه فرم ها و اسناد مورد نیاز، از جمله هزینه درخواست جدید باشد. قبل از درخواست مجدد، هیچ دوره انتظار وجود ندارد. با این حال ، قبل از اقدام مجدد، باید اطمینان حاصل کنید که شرایط تابعیت کانادا را دارا هستید.

اگر درخواست تابعیت شما رد شود، همچنین می توانید از طریق دادگاه فدرال کانادا بررسی قضایی کنید. شما از تاریخ درج نامه عدم پذیرش درخواست سی (30) روز فرصت دارید.

درخواست مشاوره

ین فرم را تکمیل کنید و گزینه های ویزا خود را کشف کنید.

Open chat
Hello!
Can we help you?