اکثر افراد برای کار در کانادا به مجوز نیاز دارند. دو نوع مجوز کار وجود دارد: مجوز کار باز (open work permits) و مجوز کار خاص کارفرما (employer-specific work permits).

مجوز کار باز (open work permits)

مجوز کار باز به شما اجازه می‌دهد که برای هر کارفرمایی در کانادا کار کنید.
تنها در شرایطی خاص می‌توانید مجوز کار باز دریافت کنید. مثلاً اگر:

یک دانشجوی خارجی هستید که از موسسه‌ی آموزشی فارغ التحصیل شده و واجد شرایط برای برنامه‌ی مجوز کاری بعد از فارغ التحصیلی هستید.
دانشجویی هستید که دیگر نمی‌توانید از پس هزینه‌های تحصیلتان بربیایید (دانشجوی کم‌بضاعت)
برای اقامت دائم در کانادا درخواست داده‌اید.
عضو وابسته‌ای از خانواده‌ی شخصی هستید که درخواست اقامت دائم داده است.
همسر قانونی یا عرفی یک نیروی متخصص یا دانشجوی بین المللی هستید.

مجوز کار خاص کارفرما (employer-specific work permits)

مجوز کار خاص کارفرما به شما اجازه می‌دهد تا طبق شرایط نوشته شده روی مجوز کارتان، کار کنید که این‌ها عبارتند از:
نام کارفرمایی که می‌توانید برای او کار کنید.
مدت زمانی که می‌توانید کار کنید.
محلی که می‌توانید کار کنید.

مدرک ارزیابی تاثیر نیروی کار بازار Labour Market Impact Assessment (LMIA)، مدرکی است که یک کارفرما در کانادا باید قبل از استخدام نیروی کار خارجی، تهیه کند.
یک LMIA مثبت نشان می‌دهد که برای پر شدن آن شغل به یک نیروی خارجی نیاز است. هم‌چنین نشان می‌دهد که هیچ نیروی کار کانادایی برای آن شغل وجود ندارد. گاهی اوقات به LMIA مثبت، نامه‌ی تایید هم گفته می‌شود.

پس از اینکه یک کارفرما LMIA را دریافت کرد، نیروی کار می‌تواند برای مجوز کار درخواست بدهد.
نیروی کار خارجی برای درخواست برای مجوز کار به موارد زیر نیاز دارد:
نامه‌ی پیشنهاد کار
قرارداد
یک کپی از LMIA
شماره‌ی LMIA

درخواست مشاوره

این فرم را تکمیل کنید و گزینه های ویزا خود را کشف کنید.

Open chat
Hello!
Can we help you?